Klasse 1. Unterrichtstag
1BFSHK1 Montag, 11.09.2023, 8:30 Uhr
1BFSHK2 Montag, 11.09.2023, 8:30 Uhr
M1AH Montag, 11.09.2023, 8:30 Uhr
M2AH1T Montag, 27.11.2023, 7:50 Uhr (siehe Blockplan)
M2AH2T Montag, 27.11.2023, 7:50 Uhr (siehe Blockplan)
M3AH1T Dienstag, 12.09.2023, 7:50 Uhr (siehe Blockplan)
M3AH2T Dienstag, 12.09.2023, 7:50 Uhr (siehe Blockplan)
M4AH1T Montag, 09.10.2023, 7:50 Uhr (siehe Blockplan)
M4AH2T Montag, 09.10.2023, 7:50 Uhr (siehe Blockplan)

Blockpläne